آموزه هاي معماري از روان شناسي محيطي: معماري بيوفيليك

آموزه هاي معماري از روان شناسي محيطي: معماري بيوفيليك

آموزه هاي معماري از روان شناسي محيطي: معماري بيوفيليك

مقاله اي در مورد تاثير ساختمان هاي زيبا در محيط شهري و كاهش استرس در افراد
 

اهم موضوعات مقاله:

چهارچوب فرضيه سيرتكاملي روانشناختي
اولويت هاي زيباشناختي و ساختاري چشم انداز
پژوهش زيباشناختي مفاهيم طبيعي
فرضيه ساوانا
سادگي و كاهش استرس
ارزش معماري مبتني بر طبيعت يا بيوفيليك
يكپارچه سازي ساختار چشم انداز در معماري
تقليد محتواهاي طبيعي در معماري
به كارگيري هندسه اشكال پيچيده با معماري
سطوح شكسته و واكنش هاي بيوفيليك: ارزيابي انتقادي
بحث

فورمت فایل: MS WORD
تعداد صفحه: 36